استاندارد سنگ ساختمانی

استاندارد سنگ ساختمانی

صادرات سنگ به کشورها مسلتزم ارائه گواهی استاندارد سنگ مورد تایید آنها میباشد. به همین دلیل صادرکنندگان باید از انواع استانداردهای سنگ کشورمقصد، ارائه کنندگان گواهی استاندارد اطلاعات کافی داشته باشند.

گواهی استاندارد سنگ ساختمانی اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۳ ، گواهی استاندارد سنگ CE را برای کلیه کشورهای عضو به اجرا گذاشته است.
پیمانکاران ساختمانی مسئولیت صحت گواهی استاندارد سنگ های به کار برده شده در پروژه را عهده دار هستند. و شرکت های سنگ بری ملزم به درج علامت CE  روی هر سنگ تمام شده که به مقصد اتحادیه اروپا ارسال می شود می باشند.

 

استاندارد سنگ ساختمانی

استاندارد سنگ ساختمانی

استاندارهای سنگ اروپا شامل موارد زیر می باشد:

استاندارد سنگ تایل به شماره BS EN 12057

استاندارد سنگ اسلب به شماره BS EN 12048

استاندارد سنگ نما به شماره – BS EN 771-6

استاندارد عملیات سطحی سنگ به شماره BS EN 1469

استاندارد سنگ فرش پیاده رو به شماره BS EN 1341

استاندارد سنگ فرش محیط داخلی به شماره BS EN 1342

استادارد سنگ جدول به شماره BS EN 1343

سنگ خام (کوپ سنگ) فاقد استاندارد می باشند . ایتالیایی ها تصمیم داشتند برای کوپ سنگ خام نیز گواهی استاندارد سنگCE صادر شود اما اتحادیه اروپا، با این پیشنهاد موافقت ننمود .
برای سنگ کابینت آشپزخانه و سنگ شومینه نیاز به داشتن گواهی CE نمی باشد و  اتحادیه اروپا، استانداردی برای این نوع از سنگ ها  تعریف نکرده است.

موارد قید شده در گواهی استاندارد سنگ CE:

۱٫شماره سریال

۲٫ کاربرد سنگ

۳٫ نام، آدرس و مشخصات تولیدکننده سنگ

۴٫ نام رایج (نام شرکت و نام زمین شناسی نباید باشد)

۵٫ از کدام خانواده سنگ است

۶٫ رنگ سنگ

۷٫ مبداء ارسال سنگ

۸٫ پارامترهایی که در زمان اجرا ونصب سنگ باید توجه نمود.

ثبت اطلاعات اشتباه در گواهی استاندارد سنگ CE تخلف محسوب ومنجر به پیگرد قانونی می باشد. که اگر این تخلف منجر به جراحت یا مرگ شود، مجازات شدیدتری را نیز در پی خواهد داشت.

معماران اروپایی برای تضمین کار خود ترجیح میدهند. از سنگی استفاده کنند. که گواهی استاندارد سنگ CE اتحادیه اروپا یا گواهی استاندارد سنگ EN انگلیس را داشته باشد. وگواهی استاندارد سنگ سایر کشورها مثل چین و ایران وهند در اولویت بعدی می باشد.

گواهی استاندارد سنگ ساختمانی انگلیس

کشور انگلیس گواهی استاندارد سنگ EN را برای صادرات سنگ به انگلیس اجباری نموده است. فی الحال گواهی استاندارد سنگ CE نیز مورد تایید آنها می باشد.

استاندارهای سنگ انگلیس شامل موارد زیر می باشد:

استاندارد سنگ مورد استفاده برای عملیات سطحی مطابق با استاندارد شماره EN149

استاندارد سنگ مورد استفاده برای شرکت سنگبری مطابق با استاندارد شمارهEN 12059

استاندارد سنگ مورد استفاده برای کف فرش فضای داخلی مطابق با استاندارد شماره EN 12057

استاندارد سنگ مورد استفاده برای کف و پله به سایز اسلب مطابق با استاندارد شماره EN 12058

استاندارد سنگ مورد استفاده برای سقف مطابق با استاندارد شماره  EN 12326 -1

استاندارد سنگ مورد استفاده برای سنگ جدول مطابق با استاندارد شماره  EN 771-6

استاندارد سنگ مورد استفاده برای سنگ های اسلب مورد استفاده در نمای ساختمان مطابق با استاندارد شماره EN 1341

استاندارد سنگ مورد استفاده برای سنگفرش صاف مطابق با استاندارد شماره EN 1342

استاندارد سنگ مورد استفاده برای سنگ های طبیعی مورد استفاده برای دکوراسیون باغ و فضای سبز مطابق با استاندارد شماره EN 1343

گواهی استاندارد سنگ ساختمانی موسسه استاندارد ایران

استاندارد بلوک های سنگ های طبیعی برای برش به منظور استفاده در نما ̨کف و تزئیینات
ISIRI 618

استاندارد سنگ گرانیت ساختمانی –ویژگی ها ISIRI 5694

استاندارد سنگ آهک ساختمانی –ویژگی ها ISIRI 5695

استاندارد سنگ مرمریت –ویژگی ها ISIRI 5696

استاندارد سنگ های ساختمانی –روش های آزمون ضریب گسیختگی ISIRI 5697

استاندارد سنگ های ساختمانی –روش های آزمون تاب فشاری ISIRI 5698

استاندارد سنگ های ساختمانی –روش های آزمون تعیین جذب آب و چگالی ISIRI 5699

استاندارد سنگ های ساختمانی –روش آزمون تعیین مقاومت سایشی در اثر تردد ISIRI 5700

دیدگاهتان را بنویسید