انواع فراوری سنگ تزیینی

 • سنگ هوند یا مات شده

 • سنگ سندبلاست شده

 • سنگ تامبل شده

 • سنگ صیقلی شده

 • سنگ چرمی شده

 • سنگ بوش همر و براش شده

 • سنگ سندبلاست چرمی شده

 • سنگ کات بروکن شده

 • سنگ موزاییک صیقلی شده

 • سنگ مالون شکسته شده

 • سنگ اسلب بوک مچ شده

 • سنگ اسلب صیقلی فورمچ شده