نمایشگاه بین المللی سنگ

نمایشگاه بین المللی سنگ

  • نمایشگاه بین المللی سنگ شیامن – چین – ۱۵ الی ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ ( ۶ – ۹ مارس ۲۰۱۹ )

  • نمایشگاه بین المللی سنگ وساختمان مسقط – عمان – ۵ الی ۷ فروردین ۱۳۹۸ (۲۵ – ۲۷ مارس۲۰۱۹)

  • نمایشگاه بین المللی سنگ وساختمان بغداد – عراق – ۲ الی ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ (۲۲ – ۲۵ آپریل ۲۰۱۹)

دیدگاهتان را بنویسید