انواع سنگ ها

مرمریت دهبید کرم

مرمریت آباده

مرمریت مشکی لاشتر

مرمریت دهبید اسپایدر

مرمریت جوشقان

مرمریت مشکی نجف اباد

مرمریت گلدن بلک

مرمریت مارشال

کاربرد انواع سنگ

Pietra Gray

Price / m2 Tile Size (mm)
$ ۴۰ ۲۰*۴۰۰*FL
$ ۵۰ ۲۰*۵۰۰*FL
$ ۶۰ ۲۰*۶۰۰*FL
$ ۸۰ ۲۰*۷۰۰*FL

Marshal Black

Price / m2 Tile Size (mm)
$ ۴۱ ۲۰*۴۰۰*FL
$ ۵۱ ۲۰*۵۰۰*FL
$ ۶۱ ۲۰*۶۰۰*FL
$ ۷۱ ۲۰*۷۰۰*FL

Dehbid Cream

Price / m2 Tile Size (mm)
$ ۴۲ ۲۰*۴۰۰*FL
$ ۵۲ ۲۰*۵۰۰*FL
$ ۶۲ ۲۰*۶۰۰*FL
$ ۷۲ ۲۰*۷۰۰*FL